JAK RODZIŁA SIĘ DEMOKRACJA W POLSCE?

SPOTKANIE W 40 ROCZNICĘ POWOŁANIA KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW

termin | 22 września 2016, czwartek, godz. 17.30
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Różne strategie walki z komunizmem, współpraca wielu organizacji, wspólny wkład w powstanie i rozwój Solidarności – w przeddzień 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników będziemy rozmawiać z liderami przedsierpniowej opozycji o roli i znaczeniu KOR oraz pozostałych środowisk antykomunistycznych w przemianach demokratycznych w Polsce. Wspomnimy również opozycjonistów, którzy uczestniczyli w pamiętnym strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku.

17.30 | przywitanie gości
Basil Kerski / dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, gospodarz spotkania

17.40–18.20 | W OBRONIE ROBOTNIKÓW

Konrad Bieliński / członek Komitetu Obrony Robotników, współorganizator podziemnego wydawnictwa NOWA, w trakcie sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej redaktor „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego Solidarność”, jeden z liderów podziemnych struktur Solidarności na Mazowszu
Bogdan Borusewicz / jeden z liderów opozycji z czasów PRL, w latach 70. działał w KOR i Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. Główny organizator sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, przywódca podziemnych struktur Solidarności w regionie gdańskim
Mirosław Chojecki / członek Komitetu Obrony Robotników, szef podziemnego wydawnictwa NOWA, uczestnik sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, w latach 80. na emigracji Paryżu, organizował przemyt sprzętu poligraficznego do Polski i wydawał pismo „Kontakt”
Ewa Milewicz / członkini Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i kierownictwa niezależnej oficyny wydawniczej NOWa, uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu ‘80, współpracowała z Agencją Filmową przy NSZZ „Solidarność” i „Tygodnikiem Mazowsze”, współorganizowała podziemne struktury Solidarności w Warszawie

18.30–19.30 | WSPÓLNOTA OPOZYCJI
Andrzej Czuma / współzałożyciel antykomunistycznych organizacji Ruch oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, redaktor pisma „Opinia”, po Sierpniu ‘80 doradca Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim oraz redaktor i wydawca „Wiadomości Katowickich”
Aleksander Hall / uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i lider Ruchu Młodej Polski, redagował pismo „Bratniak”, w Sierpniu ’80 brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Krzysztof Król / jeden z liderów Konfederacji Polski Niepodległej, organizator druku i kolportażu niezależnych pism podziemnych
Bogdan Lis / współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej podziemnej Solidarności, w Sierpniu ’80 sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego
Liliana Batko-Sonik / współzałożycielka i rzeczniczka Studenckiego Komitetu Solidarności założonego w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa, w stanie wojennym organizowała pomoc internowanym
Ludwika Wujec / współpracowniczka KOR, współtwórczyni pisma „Robotnik”, redaktorka „Tygodnika Mazowsze”

moderator rozmów

Konrad Knoch / historyk, Wydział Myśli Społecznej ECS

19.30–20.00 | rozmowa z publicznością

ZAPRASZAMY /
NIEPOKORNI | warsztaty filmowe
ECS, mediateka | 12–16/09/2016 → WIĘCEJ
NIEPOKORNI | film
ECS, audytorium | 15/09/2016 → WIĘCEJ
NARODZINY OPOZYCJI | subiektywne zwiedzanie z Bogdanem Borusewiczem
ECS, wystawa stała | 24/09/2016 → WIĘCEJ