31.03.2021

GOTUJEMY ŻUREK [PL, EN, RU] | spotkanie

KULTURA W TRÓJMIEŚCIE / КУЛЬТУРА В ТРУЙМЕСТЕ PL

KULTURA W TRÓJMIEŚCIE | rozmowy
Zapraszamy na cykliczne spotkania o tematyce społeczno-kulturalnej i obywatelskiej. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w Trójmieście, jak funkcjonują muzea, biblioteki, teatry i inne inicjatywy kulturalne w trakcie pandemii i poza nią oraz co można robić w metropolii w czasie wolnym. Zapraszamy Białorusinów i Białorusinki oraz wszystkie osoby, które przyjechały tutaj niedawno.

język | polski + wsparcie językowe (rosyjski)
spotkania | 31 marca
częstotliwość | co dwa tygodnie

GOTUJEMY ŻUREK | spotkanie
Święta Wielkanocne są związane z religią chrześcijańską, ale każdy z nas ma różne sposoby celebrowania. Jakie zwyczaje kulinarne lub społeczne się z tym wiążą? Co oznaczają te święta dla osób związanych z różnymi religiami, a także dla osób niewierzących?
W trakcie spotkania porozmawiamy o naszych doświadczeniach i obserwacjach oraz razem ugotujemy żurek.

Listę potrzebnych produktów opublikujemy w piątek!

termin | 31 marca, środa, godz. 18.00‒19.30
język | polski
miejsce spotkania | zoom online -> https://zoom.us/j/99743436967
osoba prowadząca | Natalia Dąbrowska – wykładowczyni, twórczyni inicjatywy kulinarnej EKOsmos

Spotkanie odbywa się w ramach programu CZEŚĆ! skierowanego do nowych mieszkańców i mieszkanek Gdańska.


RU

КУЛЬТУРА В ТРУЙМЕСТЕ | разговоры
Добро пожаловать на периодических встречах по социальным, культурным и гражданским вопросам. Мы поговорим о том, что происходит в три-Сити, как работают музеи, библиотеки, театры и другие культурные инициативы во время пандемии и вне ее и как вы можете проводить свободное время в мегаполисе. Приглашаем белорусов и белорусок а также всех, кто недавно сюда приехал.

язык | польский + языковая поддержка (русский)
следующие встречи | 31 март
частота | каждые две недели

ГОТОВИМ ЖУРЕК I встреча
Пасха связана с христианской религией, но каждый из нас празднует ее по-своему. Какие кулинарные или социальные традиции связаны с этим праздником? Что он означает для людей разных религий, а также для неверующих?
Во время встречи мы поделимся своим опытом и наблюдениями, вместе приготовим суп на ржаной закваске - журек.

Список необходимых продуктов будет опубликован в пятницу!

время | среда, 31 марта, 18.00-19.30
язык | польский
место | zoom online -> https://zoom.us/j/99743436967
ведущая | Наталья Домбровска - преподавательница, создательница кулинарной инициативы EKOsmos

Встреча пройдёт в рамках программы ПРИВЕТ!, адресованной новым жителям и жительницам Гданьска.

EN

WE ARE COOKING ŻUREK | meeting
Easter is usually associated with the Christian religion, but everyone has different ways of celebrating this festival. What culinary or social customs are associated with it? What does this holiday mean for people of different religious affiliations, as well as for non-believers?
During our meeting we will talk about our experiences and observations and cook up some żurek [sour rye soup] together.

We will publish the list of necessary ingredients on Friday!

date | 31 March, Wednesday, 18.00–19.30
language | Polish
venue| zoom online -> https://zoom.us/j/99743436967
host | Natalia Dąbrowska - lecturer, creator of the culinary initiative EKOsmos

The meeting is held within the framework of the CZEŚĆ! programme, aimed at the new residents of Gdańsk.


poprzednie spotkania / предыдущие встречи:

3.03.2021
SZTUKA W PRZESTRZENI MIASTA | spacer

Tereny postoczniowe od ponad dwóch dekad są miejscem pracy artystów i artystek. To właśnie na ich działalności skupimy się w trakcie kolejnego spaceru. Sprawdzimy, dokąd prowadzą „Bramy” Grzegorza Klamana oraz kim są „Rozbitkowie” Czesława Podleśnego. Część z prac pojawia się na terenie Stoczni tylko na chwilę – są efektami działań studentów i studentek, reakcją na bieżące wydarzenia lub interwencją z założenia tymczasową. Jak sztuka oddziałuje na przestrzeń miasta? Odpowiedzi poszukamy wspólnie. Do zobaczenia!

przewodniczki | Sylwia Bruna, Aneta Lehmann, Dział Projektów Obywatelskich ECS

ИСКУССТВО В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА | прогулка
Более двух десятилетий территория бывшей верфи является местом работы художников и художниц. Именно на их деятельности мы сосредоточимся во время следующей прогулки. Мы проверим, куда ведут «Врата» Гжегожа Кламана и кто такие «Потерпевшие крушение» Чеслава Подлесного. Некоторые работы появляются на верфи лишь на мгновение - они являются результатом деятельности студентов и студенток, реакцией на текущие события или явления жизни. Как искусство влияет на городское пространство? Будем искать ответы вместе. До скорой встречи!

гиды | Сильвия Бруна, Анета Леманн, Отдел гражданских проектов ECS17.02.2021
SZLAKIEM DROGI KRÓLEWSKIEJ | spacer
Juda Machabeusz, Scypion Afrykański, Temistokles i Kamillus – czy to możliwe, że wszystkich ich spotkamy na Drodze Królewskiej? O tym, jakie historię kryje najwyższa kamienica przy ul. Długiej, czego uczą alegorie z attyki Złotej Bramy i który Neptun z trzech najpiękniejszy? – to tylko niektóre pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas spaceru po najbardziej reprezentacyjnej z ulic Gdańska. Naszą wycieczkę zakończymy tuż pod Koroną Gdańska.

przewodnicy | 
Katarzyna Granacka, Dział Promocji i PR ECS, przewodniczka PTTK po Trójmieście oraz Kacper Dziekan, Dział Projektów Obywatelskich ECS

ПУТЕШЕСТВУЯ КОРОЛЕВСКИМ ТРАКТОМ | прогулка
Иуда Маккавей – Сципион Африканский, Фемистокл и Камилл - возможно ли, что всех их мы встретим, путешествуя Королевским Трактом? О том, какую историю скрывает самый высокий дом на длинной улице, которая так и называется - Длуга, чему учат аллегорические скульптуры, размещённые на аттике Золотых ворот и какой Нептун из трех самый красивый? Это лишь некоторые из вопросов, на которые мы будем искать ответы во время прогулки по самой представительной улице Гданьска. А закончим мы нашу прогулку прямо под Гданьской Короной

гид | Катажина Гранацка, Отдел Промоции и ПР Европейского Центра Солидарности, гид ПТТК по Тригороду


3.02.2021
CO SIĘ OTWIERA? | rozmowa
Obostrzenia w stosunku do instytucji kultury się zmieniają. Już niedługo będzie można wybrać się na spacer do niektórych galerii i muzeów. Które miejsca się otwierają i w jakim zakresie? Co można w nich zobaczyć? Podzielimy się informacjami i porozmawiamy o tym, co się dzieje w Gdańsku.

osoby prowadzące | Kacper Dziekan i Bartosz Rief, Dział Projektów Obywatelskich ECS

ЧТО ОТКРЫВАЕТСЯ? | разговор
Ограничения и запреты в связи с эпидемией коронавируса, в частности, по отношению к учреждениям культуры, меняются. Вскоре вы сможете посетить некоторые галереи и музеи. Какие места открываются и в каком объеме? Что в них можно увидеть? Мы поделимся информацией и поговорим о том, что и где происходит в Гданьске.


16.12.2020
SZTUKA W PRZESTRZENI MIASTA | rozmowa
Pandemiczne zamknięcie muzeów i instytucji kultury ogranicza nam dostęp do sztuki. Nie oznacza to jednak, że zostaliśmy go zupełnie pozbawieni. Wystarczy rozejrzeć się wokół, by dostrzec liczne przejawy działalności artystów w postaci murali, rzeźb i innych obiektów przestrzennych rozmieszczonych w mieście. W trakcie kolejnego spotkania w ramach Kultury w Trójmieście wybierzemy się wspólnie na wirtualną wycieczkę śladem gdańskiej sztuki outdoorowej. Skupimy się na dwóch wyjątkowych obszarach: terenie postoczniowym oraz dzielnicy Dolne Miasto.

osoby prowadzące | Sylwia Bruna i Aneta Lehmann, Dział Projektów Obywatelskich ECS

ИСКУССТВО В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ | разговор
Закрытие музеев и культурных учреждений из-за пандемии ограничивает наш доступ к искусству. Однако это не означает, что мы полностью его лишены. Хватит осмотреться, ведь можно увидеть многочисленные проявления деятельности художников в виде муралов, скульптур и других пространственных объектов, расположенных в городе. Во время следующей встречи в рамках Культуры в Труйместе мы вместе отправимся в виртуальный тур по следам уличного искусства Гданьска. Мы сфокусируемся на двух уникальных областях: територии бывшей судоверфи и районе Дольне Място.


9.12.2020
ROWEROWA WYCIECZKA ONLINE | OD BRAMY WYŻYNNEJ DO KATEDRY OLIWSKIEJ
Niby prosta droga, ale wierzcie – będziemy mijać wiele miejsc, które kryją mnóstwo ciekawostek. Po drodze opowiem m.in. o Wielkiej Alei Lipowej, czyli tzw. płucach Gdańska; nieistniejącej już Bramie Oliwskiej; miejscu, w którym mieszkała najsłynniejsza suwnicowa, działaczka opozycyjna – Anna Walentynowicz oraz Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza i założeniu francusko-angielskim.

przewodnik
| Katarzyna Granacka, Dział Promocji i PR ECS, przewodniczka PTTK po Trójmieście

ОНЛАЙН ПРОГУЛКА НА ВЕЛОСИПЕДЕ | ОТ ВЕРХНЫХ ВОРОТ ДО ОЛИВСКОВОГО СОБОРА
Вроде бы простая дорога, но поверьте - мы проедем много мест, скрывающих большое количество интересных фактов. По дороге расскажу, между прочим про Великий Липовый Проспект, т.е. про легкие Гданьска; ныне несуществующие Оливские Ворота; место, в котором жила самая известная крановщица, оппозиционерка - Анна Валентинович, и Оливский парк имени Адама Мицкевича и франко-английскую парковую планировку.


2.12.2020
POMINIKI W TRÓJMIEŚCIE | rozmowa
Na następnym spotkaniu porozmawiamy o ważnych miejscach dla gdańskiej kultury pamięci – lokalnych pomnikach. Przedstawimy kilka najważniejszych monumentów w naszym mieście, a także parę mniej oczywistych, które mogą być ciekawe dla nowych mieszkańców. Opowiemy też, jakie mają znaczenie dla gdańskiego i polskiego społeczeństwa.

przewodnik
| Kacper Dziekan, Dział Projektów Obywatelskich ECS

ПАМЯТНИКИ В ТРУЙМЕСТЕ | разговор
На следующей встречи поговорим о важных местах для гданьской культуры памяти – местных памятниках. Покажем несколько самых важных монументов в нашем городе, а также пару менее очевидных, которые могут являться интересными для новых горожан. Расскажем тоже, какие значение они представляют для гданьского и польмкого общества.


19.11.2020
TRÓJMIEJSKA KULTURA ONLINE

Co się aktualnie dzieje w kulturze online? Gdzie znaleźć informacje o wydarzeniach? Które wydarzenia są dostępne językowo? Podzielimy się bieżącymi informacjami o tym, co się dzieje w trakcie pandemii.

osoby prowadzące | Kacper Dziekan i Bartosz Rief, Dział Projektów Obywatelskich ECS

→ materiały ze spotkania 

КУЛЬТУРА В ТРУЙМЕСТЕ ОНЛАЙН
На этот раз мы поговорим о возможностях встречи и разговора с другим человеком вживую и онлайн. Какие у вас есть способы познакомиться с другими людьми на новом месте жительства? Как это сделать в настоящее время заботясь о своей

→ ссылки и материалы 

25.11.2020
JAK I GDZIE SIĘ SPOTYKAĆ W CZASACH ZAMKNIĘCIA?

Tym razem porozmawiamy o możliwościach spotkania i rozmowy z drugą osobą na żywo i online. Jakie macie sposoby na to, by poznać innych ludzi w nowym miejscu zamieszkania? Jak to zrobić obecnie, dbając jednocześnie o swoje bezpieczeństwo? Podzielimy się także informacjami dotyczącymi aktualnych wydarzeń kulturalnych w Trójmieście.

osoby prowadzące | Kacper Dziekan i Bartosz Rief, Dział Projektów Obywatelskich ECS

→ linki i materiały 

КАК И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ?

Что в настоящее время происходит в культуре онлайн? Где найти информацию о событиях? Какие мероприятия доступны на вашем языке? Мы поделимся текущей информацией о том, что происходит во время пандемии.

→ ссылки и материалы