03.11.2016

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ | konferencja

 Europejskie Centrum Solidarności
Instytut Pamięci Narodowej
Narodowe Muzeum Morskie
NSZZ „Solidarność”

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

3–4 listopada 2016
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

 
Stocznia Gdańska to ważna przestrzeń pamięci Polaków i Europejczyków, miejsce robotniczych protestów i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Przypominają o tym zabytki, takie jak pomnik Poległych Stoczniowców 1970 wraz z placem Solidarności, stoczniowa Brama nr 2 oraz Sala BHP, miejsce podpisania historycznego Porozumienia Gdańskiego i narodzin Solidarności. W 2014 roku ten historyczny zespół obiektów wraz z Europejskim Centrum Solidarności, prowadzącym szerokie działania edukacyjne i promujące dziedzictwo Solidarności, wyróżnione zostały przez Komisję Europejską Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Historia Stoczni Gdańskiej nie ogranicza się jednak tylko do pokojowej rewolucji Solidarności. Decyzja o powstaniu w Gdańsku zakładów produkcji okrętowej i ich rozwój w XIX wieku znacząco wpłynęły na funkcjonowanie miasta. W trakcie obu wojen światowych gdańskie stocznie stały się elementem machiny wojennej, produkowano w nich m.in. okręty podwodne dla cesarskiej, a potem nazistowskiej marynarki wojennej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Stocznia Gdańska funkcjonowała jako współwłasność Polski i Gdańska, a po II wojnie światowej, państwowa Stocznia Gdańska im. Lenina stała się największym zakładem produkcji okrętowej w Polsce.

Zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat na terenach postoczniowych, nie tylko w wymiarze ekonomicznym, przestrzennym, ale i symbolicznym, spowodowały naturalny wzrost zainteresowania tym historycznym miejscem. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza Państwa do udziału w konferencji naukowej poddającej głębszej analizie historię Stoczni Gdańskiej, zarówno w ujęciu politycznym, jak i społecznym, gospodarczym, kulturowym, architektonicznym czy zabytkoznawczym. Interesują nas szczególnie te tematy, które dotąd nie znalazły należytego opracowania. Przewidują wydanie recenzowanej monografii, w której ukażą się artykuły uczestników konferencji.


ZAGADNIENIA BADAWCZE

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze, otwarci jesteśmy na Państwa sugestie:
Historia polityczna stoczni / historia gdańskich zakładów stoczniowych działających w różnych okresach od XIX wieku do czasów współczesnych: Stocznia Królewska, Stocznia Cesarska, Stocznia Schichaua, Stocznia Gdańska, Stocznia Gdańska im. Lenina, Stocznia Gdańska S.A., władze wobec stoczni, stocznie jako element konfliktu politycznego, strajki i protesty w stoczniach, militarne aspekty funkcjonowania stoczni
Stocznia a NSZZ „Solidarność” / historia organizacji i ruchów społecznych, politycznych oraz opozycyjnych w Stoczni Gdańskiej, przede wszystkim NSZZ „Solidarność”
Społeczne aspekty funkcjonowania stoczni / warunki socjalno-bytowe pracowników stoczni, losy stoczniowców i ich rodzin, wpływ stoczni na pracowników, kultura pracy w stoczni, wpływ stoczni na funkcjonowanie tkanki społecznej miasta i regionu, życie codzienne, obyczajowość
Historia gospodarcza / historia przemysłu stoczniowego, rozwój techniczny i technologiczny, wyposażenie, ruch racjonalizatorski, wynalazczość, problemy gospodarcze stoczni, budowa statków, kultura produkcji, organizacja pracy
Dziedzictwo kulturowe i historyczne stoczni / kultura i architektura stoczniowa, historyczne obiekty
Perspektywy rozwoju Stoczni Gdańskiej i terenów postoczniowych / znaczenie organizmów stoczniowych dla rozwoju Gdańska i regionu, transformacja ustrojowa 1989 roku i jej wpływ na sytuację Stoczni Gdańskiej, obraz stoczni w dyskursach społecznych, politycznych, medialnych w Polsce i zagranicą przed i po 1989 roku
Historia „Sołdka” / panel zamknięty, zgłoszeń nie przyjmujemy / historia i dzieje statku – dzienniki pokładowe „Sołdka” – sylwetka Stanisława Sołdka – rola „Sołdka” w edukacji – gdzie powinien cumować „Sołdek”?

Komitet naukowy
prof. Wojciech Polak – przewodniczący, Tomasz Błyskosz, prof. Andrzej Gąsiorowski, Paweł Golak, prof. Mirosław Golon, Basil Kerski, dr Jacek Kołtan, dr inż. Jerzy Litwin

Komitet organizacyjny
dr Konrad Knoch, dr Jakub Kufel, Witold Kuszewski, Anna Piekarska, dr Przemysław Ruchlewski, Mateusz Smolana, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak, Wirginia Węglińska

Organizatorzy

Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Partnerzy
Muzeum Stutthof w Sztutowie, Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”

HARMONOGRAM
▪ do 5 września 2016 / przyjmowanie zgłoszeń
▪ do 16 września 2016 / ogłoszenie programu konferencji

OPŁATA KONFERENCYJNA

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej, prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie.

ZGŁOSZENIA

Na przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, wraz ze streszczeniem 
UWAGA! zgłoszenia do 5 września  
▪ drogą elektroniczną / w tytule: Konferencja HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl
e-mail: k.knoch@ecs.gda.pl
▪ drogą pocztową / z dopiskiem: Konferencja HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ
Europejskie Centrum Solidarności
dr Przemysław Ruchlewski
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk

INFORMACJE

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
dr Przemysław Ruchlewski, tel.: 517 755 430
dr Konrad Knoch, tel.: 785 120 684

Karta uczestnictwa w konferencji → pobierzOrganizatorzy
         


Partner