Wykład 9

   
STANISŁAW FILIPOWICZ
Polityka i pop-kultura. Demokracja i zaprzepaszczony sens Oświecenia
14 maja 2012

 
„Kod genetyczny” nowoczesnej demokracji ukształtowało Oświecenie. To z Oświeceniem związane są idee, a także konkretne dokonania, które nadawały kształt instytucjom i rozwiązaniom tworzącym podwaliny porządku określanego dziś mianem demokracji. Ten oświeceniowy kod genetyczny uległ jednak uszkodzeniu. Kult rozumu zastąpił kult beztroski. Wolność, w coraz większej mierze, kojarzona jest przez obywateli z rozrywką. Powoduje to zaniedbanie sfery publicznej, która w opinii obywateli staje się mniej ważna, w konsekwencji wolność staje się jedynie iluzją, kiedy jesteśmy odseparowani od innych. Filipowicz łączy to również z kryzysem intelektualnym, którego przejawem jest fakt, że nie poszukuje się znaczeń autentycznych, a zastępuje je iluzją słów. Dzięki popkulturze słowo zostało zastąpione obrazem prowadząc tym samym do zaprzepaszczenia sensu demokracji.

Stanisław Filipowicz jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, filozofem polityki i historykiem myśli politycznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora i habilitację uzyskał w dziedzinie nauk politycznych. W swojej pracy badawczej zajmuje się historią idei politycznych, tradycją liberalną, problematyką Oświecenia oraz kryzysem demokracji w epoce nowoczesnej i ponowoczesnej. Wydał książki takie jak Mit i spektakl władzy (1988), O demokracji bez złudzeń i sentymentów (1992), Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu (2007), Prawda i wola złudzenia (2011).