Wykład 7

   
LESZEK KOCZANOWICZ
Demokracja, dialog i wspólnota krytyczna
9 listopada 2011

 
Problemem współczesnej sfery publicznej jest niedostatek prawdziwego dialogu, który jest nie tylko formą rozwiązywania konfliktów, ale też generowania nowych potrzeb. Podkreślając znaczenie i rolę dialogu w demokracji Koczanowicz odwołuje się do różnorodnych koncepcji dyskursu społecznego i dialogu, m.in. Jürgena Habermasa, Francisa Galtona i Michaiła Bachtina. Dialog staje się jednocześnie zespołem zobiektywizowanych reguł prowadzenia komunikacji, jak też żywą wymianą idei, myśli, wypowiedzi, która, dzięki chaotyczności i przypadkowości, często wybiega poza obiektywnie istniejące reguły. Najważniejsze dla demokracji jest więc tworzenie warunków, które mogłyby ułatwiać dialog na wszystkich poziomach. To rozumienie, a nie konsensus jest punktem styczności różnych sprzecznych sił, które składają się na demokratyczne społeczeństwo.

Leszek Koczanowicz jest profesorem filozofii i wykładowcą wrocławskiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Jego zainteresowania skoncentrowane są wokół filozofii kultury oraz kultury współczesnej i sztuki. Był wykładowcą na State University of New York w Buffalo oraz Columbia University. Wydał m.in. Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne (2005), Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce (2009), Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach (2011).