termin | 4 czerwca 2022, sobota, godz. 14.30
miejsce | ECS, galeria Trap (parter, obok audytorium)
wstęp | wolny

Choć Ukraina ma tysiącletnią historię i tradycję, dopiero pod koniec XX wieku uzyskała niepodległość. Polska i Ukraina to sąsiedzi w sercu Europy, ale wciąż zbyt mało o sobie wiemy. Zebraliśmy na tej wystawie symbole ukraińskiej niepodległości i nowoczesnej tożsamości, aby lepiej się poznać.

Symbole to nie tylko osoby i wydarzenia, ale również przedmioty i fakty. Wszystko to, co sprawia, że naród ukraiński się jednoczy, odczuwa dumę ze swego kraju i współobywateli, a teraz – zaatakowany przez rosyjskiego agresora – gotowy jest przelewać krew za wolność i demokrację.
W obliczu wojny ukraińskie symbole, składające się na tożsamość narodową i kulturową, jak nigdy dotychczas potrzebują pielęgnowania.

Sława Ukrajini! Herojam sława! (pol. Chwała Ukrainie! Bohaterom chwała!)


WYSTAWA POWSTAŁA DZIĘKI FINANSOWEMU WSPARCIU ALICJI SOYKI


СЛАВА УКРАЇНІ!
СИМВОЛИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
тимчасова виставка

Хоча Україна має тисячолітню історію та традиції, вона здобула незалежність лише наприкінці ХХ століття. Польща та Україна – сусіди в серці Європи, але ми все ще занадто мало знаємо одне про одного. На цій виставці ми зібрали символи української незалежності та сучасної ідентичності, щоб краще пізнати один одного.

Символами є не тільки предмети та факти, а й люди та події. Усе, що об’єднує український народ, дає почуття гордості за свою країну та співгромадян, а тепер – після нападу російського агресора – готовність пролити кров за свободу та демократію.
В умовах війни українські символи, які складають національно-культурну ідентичність, потрібно плекати як ніколи раніше.

Слава Україні! Героям слава!

ВИСТАВКА РЕАЛІЗОВАНА ЗАВДЯКИ ФІНАНСОВІЙ ПІДТРИМЦІ АЛІЦІЇ СОЙКИ


GLORY TO UKRAINE!
SYMBOLS OF INDEPENDENCE
temporary exhibition

Although Ukraine has a thousand years of history and tradition, it did not gain independence until the late 20th century. Poland and Ukraine are neighbours in the heart of Europe, but we still know too little about one another. In this exhibition, we have assembled the symbols of Ukrainian independence and modern identity in order to learn more about each other.

Symbols are not only people and events, but also items and facts. Everything that makes the Ukrainian people unite, feel proud of their country and their fellow citizens, and now – attacked by the Russian aggressor – ready to shed blood for freedom and democracy.
In the face of war, Ukrainian symbols, which make up national and cultural identity, need to be cherished as never before.

Slava Ukraini! Heroyam slava! [Glory to Ukraine! Glory to the Heroes!]

THE EXHIBITION WAS CREATED THANKS TO THE FINANCIAL SUPPORT OF ALICJA SOYKA

organizator | oрганізатор
Europejskie Centrum Solidarności | Європейський Центр Солідарності | European Solidarity Centre
zespół kuratorski | куратори
Kacper Dziekan, Marina Jurczenko, Basil Kerski, Dmitrij Panto, Mychajło Zubar
Кацпер Дзієкан, Марина Юрченко, Базіл Керські, Дмитро Панто, Михайло Зубар
Kacper Dziekan, Marina Yurchenko, Basil Kerski, Dmitry Panto, Mykhailo Zubar
konsultacja merytoryczna | наукова консультація
Lew Zacharczyszyn | Лев Захарчишин | Lev Zakharchyshyn
redakcja | редакція
Katarzyna Żelazek | Катажина Желазек | Katarzyna Żelazek
tłumaczenie na język angielski | переклад англійською
Monika Sarnowska- Burge | Моніка Сарновська-Бурге | Monika Sarnowska- Burge
tłumaczenie na język ukraiński | переклад українською
Tina Muradian | Тіна Мурадян | Tina Muradian
projekt graficzny, scenografia, produkcja, montaż
дизайн, сценографія, продукція, монтаж
Paweł Kowalski | Павел Ковальські | Paweł Kowalski