Wykład 4

   
TOMASZ SZLENDAK
Jaka będzie solidarność przyszłości?
19 maja 2011

 
Coraz bardziej realne staje się niebezpieczeństwo negatywnego rozwoju więzi społecznych w Polsce, które Szlendak określa mianem przyszłości niesolidarnej. Wzmacniają go dysproporcje ekonomiczne, rozwój konsumpcjonizmu, istnienie towarzystw wzajemnej adoracji, czy zróżnicowanie stylów życia połączone ze spłaszczonym przeżywaniem świata i zjawiskiem gniazdownictwa – funkcjonowania młodego pokolenia przez długi okres życia w domu rodzinnym. Trudny fundament przyszłości solidarnej mogliby stworzyć tzw. łącznicy, przewodnicy po zróżnicowanych kulturowych i aksjologicznych punktach odniesienia, w które budują mozaikę życia codziennego w Polsce.

Tomasz Szlendak, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów w kulturze zachodniej, aktywność kulturalną Polaków oraz biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego. W polu jego zainteresowań naukowych znajdują się także psychologia ewolucyjna, kognitywistyka, socjoantropologia relacji płciowych, socjologia kultury i socjologia konsumpcji, które analizował w swoich książkach Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety (2005), Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji (2007), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie (2010).