Repozytorium Dziennika Ustaw RP na Uchodźstwie

TYP: REPOZYTORIUM PEŁNOTEKSTOWE
KATEGORIA: HISTORIA |
RZĄD RP NA UCHODŹSTWIE
DOSTĘP: http://eprints.hist.pl/
 
Repozytorium to udostępniona pełna dokumentacja polskiej państwowości w Londynie obejmująca cały okres II wojny światowej i Polski Ludowej, od 31 października 1939 r. aż do ostatniego numeru z 22 grudnia 1990 r. (wraz z późniejszymi materiałami uzupełniającymi).
 
Dziennik Ustaw składa się z trzech części:
  • aktów normatywnych - będących źródłem prawa,
  • urzędowych tekstów Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza - budżety państwa, wykazy osób odznaczonych oraz inne;
  • tekstów nieurzędowych - m.in. komunikatów.
Nie ma w nim ustaw, jako że Sejm i Senat zostały rozwiązane na mocy Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 listopada 1939 roku. W czasie przerwy w funkcjonowaniu odpowiednich ciał ustawodawczych, stanowienie prawa pozostawało w gestii prezydenta (dekrety i zarządzenia) i rządu (rozporządzenia i zarządzenia).
 
Poszczególne numery znajdują się w oddzielnych plikach w formacie pdf. Podzielone są według lat ukazywania się. Są to skany oryginalnych dokumentów.