03.05.2016

ODSZEDŁ ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI

ODSZEDŁ ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI
Będzie nam Ciebie abp Tadeuszu, bardzo brakowało.
Spoczywaj w pokoju.


Był znanym hierarchą, bo nie unikał trudnych tematów. Był autorytetem, zarówno dla opozycji lat 80., jak i młodej demokracji, a później kolejnych premierów, liderów politycznych, posłów, bo w Jego troskę o losy Polski i dbałość o dobro wspólne trudno było wątpić. Był szefem, który wierzy w ludzi, dającym kolejnym pokoleniom gdańskich duchownych ogromny kredyt zaufania; cóż, bywało, że zawodzili. Kochało go wielu, wielu wiernych, bo znacznie częściej mówił o Bogu, który kocha, niż o Bogu, który karze. Szanowało Go również wielu ludzi niewierzących, bo potrafił słuchać, podejmował dialog i odwoływał się do wartości wspólnych – solidarności, prawdy, dobra... Dla Europejskiego Centrum Solidarności był nade wszystko członkiem Rady ECS i przyjacielem, bywało, że recenzentem, ale zawsze twórczym i życzliwym, wiernym bywalcem organizowanych przez nas wydarzeń.

Tadeusz Gocłowski urodził się 16 września 1931 w Piskach, gdzie jego rodzice kupili gospodarstwo rolne po powrocie z emigracji w USA. W październiku 1949 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Dwa lata później złożył śluby wieczyste. Odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. Naukę kontynuował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie w 1970 roku uzyskał doktorat.
Był wykładowcą w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, a następnie w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku. Dwukrotnie sprawował urząd rektora gdańskiego seminarium. Był przełożonym polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie.
22 marca 1983 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej. Jako dewizę biskupią przyjął słowa Credite Evangelio (łac. Zawierzcie Ewangelii). Po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka, został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. 25 marca 1992 roku został wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity.
Był członkiem Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczył Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza. Był współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, a także członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych oraz Kongregacji ds. Biskupów. Znalazł się w gronie założycieli Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która prowadzi m.in. program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Brał udział w rozmowach w Magdalence i był jednym z przedstawicieli Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu. Dwukrotnie gościł w Gdańsku papieża Jana Pawła II. Zainicjował Forum Dialogu Gdański Areopag, dedykowane powinnościom człowieka.
17 kwietnia 2008 roku papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity gdańskiego.
Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został odznaczony Orderem Orła Białego. Otrzymał również m.in. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Będzie nam Ciebie – abp Tadeuszu, bardzo brakowało.
Na chwilę zadumy wyzwanie dla wierzących: „Pragnąłbym, aby nastąpiło ożywienie wiary, które będzie rzutowało na życie osobiste, rodzinne i społeczne. Wszystkie te trzy płaszczyzny mają ogromne znaczenie. Jak człowiek zachowuje się w relacjach rodzinnych czy społecznych, zależy od tego, jak funkcjonuje jego sumienie” – abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański, mówił o nadziejach i wyzwaniach na dzień przed przybyciem Jana Pawła II do Sopotu.
I dla poszukujących: „Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, w zjednoczonej Europie, ale potrzeba nam mądrości, odpowiedzialności i tego, co nazywamy tu w Gdańsku – świadomością powinności, które są równie ważne jak prawa” – mówił abp Tadeusz Gocłowski podczas debaty „Etos Polaków. Prognoza dla świata”, która odbyła się 1 października 2007 roku w ramach Gdańskiego Areopagu.
Abp Tadeusz Gocłowski odszedł 3 maja 2016 roku.

Spoczywaj w pokoju.


Fot. Grzegorz Mehring / Dziennik Bałtycki