10.08.2020

OŚWIADCZENIE BASILA KERSKIEGO ws. użycia przemocy przez policję

W przededniu 40 rocznicy wybuchu na Wybrzeżu buntów przeciwko władzy autorytarnej i narodzin Solidarności, jestem zaniepokojony użyciem przez policję przemocy przeciwko obywatelom broniącym uniwersalnych praw człowieka.

Strajki w sierpniu 1980 roku rozpoczęły rewolucję, która doprowadziła do budowy demokracji w Polsce. Fundamentem tej rewolucji było poszanowanie uniwersalnych praw człowieka. Solidarność walczyła o godność każdego człowieka, niezależnie od wiary, wieku, płci, wykształcenia, pochodzenia, światopoglądu czy orientacji seksualnej.

Użycie przemocy wobec obywateli, którzy protestują przeciwko dyskryminacji i homofobii są sprzeczne z ideałami polskiej, solidarnościowej demokracji. Popieram inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich, który domaga się wyjaśnienia wczorajszych wydarzeń. Podpisuję się pod stanowiskiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: „Prawa człowieka są uniwersalne i przysługują każdemu”.

Basil Kerski
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

Na zdjęciu sala F wystawy stałej – Triumf wolności i instalacja z tekstem Deklaracji Praw Człowieka.