29.06.2022

OŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, nie odpowiadającymi faktom, informacjami na temat konkursu ofert na najem biur i biurek w Europejskim Centrum Solidarności, w przestrzeni Solidarność Codziennie, Europejskie Centrum Solidarności oświadcza:

1. Społecznym celem Europejskiego Centrum Solidarności jest wspieranie rozwoju społeczników i społeczniczek – szczególnie tych, którzy są na początku swojej drogi zaangażowania społecznego – w ich pracy na rzecz spójności. Temu celowi służy program i przestrzeń Solidarność Codziennie na 3 piętrze budynku ECS. Program dostarcza niezbędnego wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego na zasadzie równego i bezpłatnego dostępu do usług i przestrzeni.

2. Europejskie Centrum Solidarności udostępnia również cztery pomieszczenia biurowe dla sformalizowanych już organizacji społecznych w trybie konkursowym. Konkurs organizowany jest z częstotliwością co 2 lata. To wymóg Unii Europejskiej, która dofinansowując budowę siedziby ECS, oczekuje przejrzystych procedur wyłaniania organizacji, które na czas określony mogą zajmować przestrzeń biurową.

3. Ostatni konkurs ofert na najem biur i biurek w Europejskim Centrum Solidarności, w przestrzeni Solidarność Codziennie, został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 24 marca 2022 (→ link). Konkurs organizowany był na zasadach określonych przez ECS i miał charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych organizacji na zasadzie równego traktowania uczestników. Nie były ustalane żadne warunki preferencyjne. Organizacje przystępujące do konkursu zaakceptowały jego zasady, nie zostały zgłoszone żadne uwagi do regulaminu.

4. Do konkursu zgłosiło się 12 organizacji. Prawo do użytkowania przestrzeni biurowej w Europejskim Centrum Solidarności uzyskało 6 organizacji, które zdobyły największą liczbę punktów w ocenie Komisji Konkursowej, w skład której wchodzili pracownicy ECS oraz przedstawiciele organizacji społecznych i miasta Gdańska.

5. Europejskie Centrum Solidarności podało wyniki konkursu do publicznej wiadomości i nie ma żadnych możliwości, które pozostawałyby w zgodzie z literą prawa, aby te wyniki zmienić, czego oczekuje Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Ruchu „Solidarność”, które nie uzyskało wystarczającej liczby punktów, aby otrzymać biuro w ECS.

6. Regulamin konkursu wraz z kryteriami oceny ofert są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej ECS. Ważnym dla ECS kryterium oceny jest program współpracy z Europejskim Centrum Solidarności i wsparcie innych organizacji działających na 3 piętrze ECS.

7. Europejskie Centrum Solidarności nie ponosi odpowiedzialności za wieloletnie zobowiązania zaciągnięte przez organizacje – które miały swoją siedzibę w ECS na krótkotrwały czas określony – wobec swoich grantodawców. Podpisując wieloletnie zobowiązanie wiedząc, że umowa najmu jest na czas określony, muszą mieć świadomość ryzyka i ponosić za nie odpowiedzialność.

8. Europejskie Centrum Solidarności, wychodząc naprzeciw potrzebom różnych organizacji, oferuje niezmiennie od wielu lat możliwość korzystania z pomieszczeń w przestrzeni Solidarność Codziennie na zasadach obowiązujących w przestrzeni, tzn. bezpłatnie i na wyłączność w ustalonych godzinach. Poza ustalonymi godzinami pomieszczenie byłoby udostępniane innym organizacjom. Celem ECS jest bowiem równy i bezkosztowy dostęp do przyjaznej przestrzeni dla możliwie największej liczby społeczników, społeczniczek i organizacji. Dla przykładu – w roku 2021, w roku w części pandemicznym, z pomieszczeń Solidarności Codziennie skorzystało blisko 3 tysiące odbiorców.

9. Europejskie Centrum Solidarności podtrzymuje przekazywane już wielokrotnie zaproszenie dla Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu „Solidarność” do bezpłatnego korzystania z przestrzeni Solidarność Codziennie na działalność poradniczą i spotkania członków stowarzyszenia.

10. W przestrzeni Solidarność Codziennie ECS zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu. W każdym z pomieszczeń jest możliwość podłączenia komputera przenośnego.

11. Europejskie Centrum Solidarności szanuje dorobek każdej organizacji, z którą współpracuje. Ich aktywność na rzecz spójności społecznej i poszanowania praw człowieka budzi nasz najwyższy podziw. Dlatego też – w miarę naszych możliwości – nikogo nie pozostawiamy bez wsparcia. ECS nie jest jednak w stanie spełnić wszystkich oczekiwań. Dzieli się tą odpowiedzialnością z innymi organizatorami życia publicznego.

zobacz też
/ Odpowiedź Basila Kerskiego, dyrektora ECS, z 15/06/2022 (→ link)
/ Odpowiedź Basila Kerskiego, dyrektora ECS, z 23/06/2022 (→ link)
/ Odpowiedź Basila Kerskiego, dyrektora ECS, z 29/06/2022 (→ link)
/ Odpowiedź Basila Kerskiego, dyrektora ECS, dla posła Kacpra Płażyńskiego (→ link)
/ Informacja o działaniach Europejskiego Centrum Solidarności na rzecz osób z niepełnosprawnościami (→ link)