ECS prezentuje opowieść o historii największego ruchu społecznego współczesnej Europy.
Przyjdź, zobacz naszą wystawę stałą i aplikuj.
Pracując u nas, będziesz ambasadorem idei,
która połączyła ludzi w solidarności i dialogu, mimo różnic.
Czekamy na Ciebie!


Praca

data utworzenia: 29.07.2022 | godz. 15.00
data publikacji: 29.07.2022 | godz. 15.10
data modyfikacji: brak
status ogłoszenia: aktywne

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Załącznik do zarządzenia Nr 1422/22
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 27 lipca 2022 r.

Konkurs (plik do pobrania)


Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w okresie 2023–2025 r.

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury:
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, zwane dalej jako „ECS”.

II. Umiejętności i kompetencje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności:
1. Kryteria obowiązkowe:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) minimum 10-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury (instytucja kultury, organizacje pozarządowe, działalność gospodarcza, ośrodki badawcze itp.);
3) minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju ECS w latach 2023–2025 r. zawierającego m.in.:
a) koncepcję programową w zakresie działań: edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, ze wskazaniem obszarów priorytetowych;
b) opis działalności w ramach obszarów tematycznych wskazanych w § 6 Statutu Europejskiego Centrum Solidarności wraz z formami ich realizacji;
c) strategię pozyskiwania dodatkowych przychodów z tytułu prowadzonej działalności oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
d) plan współpracy ECS z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, sektorem prywatnym, artystkami i artystami);
e) plan działań zmierzających do poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń.
5) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,
w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy;
6) doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
7) doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;
8) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poświadczona certyfikatem lub
(i) oświadczeniem kandydata;
9) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
10) w przypadku cudzoziemca – biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;
11) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
12) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
13) kandydat na stanowisko dyrektora powinien nie być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
14) kandydat na stanowisko dyrektora powinien nie być karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
15) złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów.
2. Kryteria dodatkowe:
1) doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych;
2) doświadczenie w zakresie realizacji badań i analiz lub prowadzenia projektów badawczych z zakresu kultury;
3) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;
4) udokumentowany autorski dorobek z obszaru współczesnych stosunków międzynarodowych, ruchów wolnościowych, problematyki społeczno-gospodarczej, historii najnowszej, wychowania obywatelskiego, działalności muzealno-wystawienniczej, informacyjno-wydawniczej, naukowo-badawczej;
5) znajomość języka innego niż język polski i angielski poświadczona certyfikatem
lub (i) oświadczeniem kandydata;

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie całokształtem działalności ECS celem realizacji zadań objętych statutem ECS, zgodnie
z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami;
2) realizacja programu określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.);
3) reprezentowanie ECS na zewnątrz;
4) zarządzanie mieniem i dbałość o gospodarkę finansową ECS;
5) realizacja inwestycji i remontów instytucji;
6) przygotowywanie i przedstawianie organizatorom oraz innym podmiotom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;
7) zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami zarządzeń, regulaminów, komunikatów itp. niezbędnych do prawidłowego działania ECS, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
8) poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania dla projektów realizowanych przez ECS;
9) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
10) wykonywanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadań kierownika zamawiającego;
11) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami;
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności kulturalno-społecznej.

IV. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora ECS o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4 (własnoręcznie podpisany dokument);
2) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
3) autorski programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju ECS w latach 2023–2025 r. o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4 (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);
4) dokumenty potwierdzające 10-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury oraz 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, umowy cywilnoprawne, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z Krajowego Rejestru Sądowego, wymagane kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);
5) dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, (wymagane kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);
6) w przypadku spełniania kryteriów dodatkowych dokumenty potwierdzające ich spełnienie (wymagane kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
8) własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia);
9) do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje;
10) spis wszystkich dokumentów;
Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

V. Przedstawiony przez kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju ECS będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Gminą Miasta Gdańska.
Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora ECS na podstawie powołania na czas określony, na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Gdańska. Wynagrodzenie w przedziale 12 000 – 20 000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

VI. Zgłoszenie do konkursu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. NIE OTWIERAĆ” należy przesłać pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, Biuro Prezydenta ds. Kultury, lub złożyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (adres jak wyżej), w terminie do 15 września 2022 r., do godziny 15:00. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.
Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

VII. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni od końcowego terminu składania ofert.

VIII. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Europejskiego Centrum Solidarności udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Pytania należy kierować pod adres poczty elektronicznej bpk@gdansk.gda.pl.

IX. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Gdańska powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Zgłoszenia uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

X. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

XI. Oferty, które wpłynęły w terminie nie są zwracane. O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ZAŁĄCZNIKI
Załączniki zamieszczone są w odnośnikach w tekście oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska w sekcji „Praca w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańska” – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, tel. 58 772 40 00, e-mail: ecs@ecs.gda.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@ecs.gda.pl
 3. Cel przetwarzania: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zatrudnienia pracownika.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania są: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i e) RODO oraz art. 9 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) w związku z przepisami m.in. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, dobrowolna zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych oraz w przypadku zawarcia umowy o pracę – dodatkowo umowa o pracę łącząca pracodawcę i pracownika.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać wycofana w dowolnym czasie.
 8. Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Okres przechowywania danych: Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W przypadku zawarcia umowy o pracę, dane będą przechowywane przez czas określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa / do momentu przedawnienia roszczeń.
 10. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i by możliwe było zawarcie umowy o pracę. Podanie przez Państwa pozostałych danych nieokreślonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest dobrowolne.
 13. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 14. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.