INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest wyłącznie:
• Europejskie Centrum Solidarności – Biblioteka, tel.: 58 772 40 78, 58 772 41 24, e-mail: biblioteka@ecs.gda.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych na następujący adres mailowy:
iodo@ecs.gda.pl

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu, jego przeprowadzenie, a także ogłoszenie wyników oraz przekazanie zwycięzcom nagród.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie Państwa dobrowolnej i niewymuszonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie do czasu wycofania zgody lub przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub/i podmioty, które na mocy podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych przetwarzają je na wyraźne polecenie i w zakresie określonym przez Administratora.

Uprawnienia przysługujące na gruncie RODO
Osobom, których dane dotyczą przysługują w zakresie określonym przez właściwe przepisy RODO następujące uprawnienia:
• Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii,
• Prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia związane ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie wysłania żądania na adres e-mail lub adres pocztowy Administratora.

Konieczność podania danych oraz skutek ich niepodania

Podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.