Regulamin zwiedzania

EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

 
§ 1 UDOSTĘPNIANIE PRZESTRZENI EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI
1. ECS ma swoją siedzibę przy placu Solidarności 1 w Gdańsku
2. Udostępnianie przestrzeni ECS dla zwiedzających:
a. Budynek
  ▪ październik – kwiecień: 7 dni w tygodniu, w godz. 10–18
  ▪ maj – wrzesień: 7 dni w tygodniu, w godz. 10–20
b. Wystawa stała
  ▪ październik – kwiecień: poniedziałek, środa – piątek, w godz. 10–17; sobota – niedziela, w godz. 10–18; wtorek – nieczynna
  ▪ maj – wrzesień: poniedziałek – piątek, w godz. 10–19; sobota – niedziela, w godz. 10–20
c. Wydział Zabaw
  a. październik – maj, od poniedziałku do piątku
  ▪ godz. 10–17: przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników, dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna
   ▪ wtorek: nieczynne
  b. październik – maj, w soboty i niedziele
   ▪ godz. 10–18: przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników, dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna lub animatorów ECS
3. Przez 9 dni w roku budynek jest zamknięty: 1 i 6 stycznia, pierwszego dnia świąt Wielkanocnych, w święto Bożego Ciała, 1 listopada, 24, 25 i 26 grudnia.
4. ECS zastrzega sobie prawo zamknięcia budynku w inne dni.
5. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia budynku publikowane są na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz udostępniane w kasach ECS.
6. Wejście do budynku:
a. październik – kwiecień: historyczna Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej i wejście boczne od ul. Nowomiejskiej
b. maj – wrzesień: historyczna Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz przez wejście boczne od ul. Nowomiejskiej i od pl. Solidarności.
7. Kasy otwarte są w dniach, kiedy czynna jest wystawa stała, a kończą pracę na godzinę przed zamknięciem ekspozycji.
§ 2   WIZYTA W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI
1. Wstęp do budynku jest wolny, aby zwiedzić wystawę stałą należy zaopatrzyć się w bilet. Cennik biletów dostępny jest na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz w kasach ECS.
2. Bilet na wystawę stałą można nabyć w kasie ECS lub za pośrednictwem strony internetowej (bilety.ecs.gda.pl), ale wówczas bilet należy wydrukować przed wizytą w ECS.
3. Każdy zwiedzający wyposażany jest w audioprzewodnik.
4. Jednocześnie na wystawie ECS może przebywać 540 osób.
5. Sprzedaż biletów jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
6. Kasy przyjmują płatność w złotówkach oraz przy użyciu kart płatniczych.
§ 3   REZERWACJA
1. Rezerwacja wizyty dla grup jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
2. Grupy zorganizowane przekraczające 11 osób, mają obowiązek zarezerwować termin wizyty nie później niż tydzień przed zwiedzaniem, pisząc pod adres e-mail: zwiedzanie@ecs.gda.pl
3. Zwiedzanie ECS odbywa się w grupach do 50 osób.
4. Liczba osób uczestniczących w warsztatach edukacyjnych nie może przekraczać 30 osób.
5. Dla każdej grupy wymagany jest jeden przewodnik. Do dyspozycji są dwa rozwiązania:
a. przewodnika można zarezerwować pod adresem zwiedzanie@ecs.gda.pl pod warunkiem dostępności przewodników, oferujemy oprowadzanie po polsku lub angielsku.
b. przewodnicy certyfikowani – rekomendowaną przez ECS listę, można znaleźć na stronie internetowej www.ecs.gda.pl
6.  Grupy zorganizowane mają obowiązek korzystania z systemu słuchawkowego (stanowisko z audioprzewodnikami, vis-à-vis kas). Przewodnik otrzymuje mikrofon z nadajnikiem, a każdy ze zwiedzających – słuchawki. Ułatwia to komunikację przewodnika z grupa i minimalizuje niedogodności wynikające z obecności w tym samym wnętrzu innych grup turystycznych.
7. ECS w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość zmiany form i zasad rezerwacji oraz godzin wstępu na wybrane wydarzenia. Informacje o zmianach podane zostaną do wiadomości na stronie ecs.gda.pl. W szczególnych wypadkach ECS zastrzega sobie prawo do poinformowania o zmianach w momencie ich wystąpienia. Osobom, które dokonały wcześniej rezerwacji i ją opłaciły, przysługuje z tego tytułu prawo do zmiany terminu lub zwrot uiszczonej opłaty za bilety.
§ 4   RODZAJE BILETÓW
1. Bilety na wystawę stałą:
a. bilet normalny;
b. bilet ulgowy – przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi następującym osobom: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia
c. bilet grupowy normalny (co najmniej 11 osób) – przysługuje osobie w zorganizowanej grupie, jeden opiekun na grupę nie płaci za wstęp
d. bilet grupowy ulgowy – przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi następującym osobom: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia
e. bilet rodzinny (do 5 osób) – przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej); upoważnia do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych, dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy ulgowy
f.
bilet bezpłatny – przysługuje:
▪ osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
▪ sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
▪ honorowym obywatelom Gdańska
▪ osobom posiadającym status pokrzywdzonego i status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
▪ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▪ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▪ dziennikarzom legitymujących się legitymacją prasową
▪ dzieciom do lat siedmiu
▪ dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
▪ opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
▪ przewodnikom grup turystycznych
▪ posiadaczom Karty Polaka
▪ przedstawicielom założycieli Europejskiego Centrum Solidarności
▪ posiadaczom Karty Gdańszczanina (w okresie objętym umową pomiędzy Europejskim Centrum Solidarności a Stowarzyszeniem Gdańska Organizacja Turystyczna)
▪ posiadaczom Gdańskiej Karty Mieszkańca – zgodnie z regulaminem
g. bilet zniżkowy – przysługuje posiadaczom kart: Karty Turysty, Karty do Kultury, Karty Dużej Rodziny
h. bilet korporacyjny
2. Bilet na zajęcia edukacyjne:
a. warsztaty
▪ pakiet edukacyjny
▪ pakiet wycieczkowy
3. Bilet na warsztaty urodzinowe
4. Bilety za spacery kuratorskie:
a. bilet normalny
b. bilet ulgowy
5. Ceny biletów znaleźć można na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz w kasach biletowych.
§ 5   OPŁATY PRZEWODNICKIE I INNE
1.
Opłata za usługę przewodnicką.
a. usługa oferowana przez pracowników ECS, grup zorganizowanych do 30 osób: 150 zł (http://www.ecs.gda.pl/title,Grupy_zorganizowane,pid,674.html)
b. usługa oferowana przez licencjonowanych przewodników turystycznych według ich indywidualnej stawki (www.ecs.gda.pl/przewodnicy).
2. Opłata za niezrealizowane warsztaty: 60 zł.
3. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki, w której przechować można bagaż i odzież, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł.
4. Opłaty parkingowe:
a. 4 godziny parkowania w cenie biletu przysługują gościom, którzy nabywają biletu wstępu na wystawę stałą, wystawy czasowe, do Wydziału Zabaw lub na inne biletowane wydarzenia: zabierz ze sobą bilet parkingowy, a kupując bilet okaż bilet parkingowy w kasie (zrób to nim upłynie 30 minut od chwili zaparkowania).
b. pierwsze 30 minut: zwolnione z opłaty
c.
rozpoczęta pierwsza godzina: 4 zł
d. rozpoczęta druga godzina: 4 zł
e. rozpoczęta trzecia godzina: 5 zł
f. rozpoczęta czwarta godzina i każda następna: 10 zł.
§ 6 WAŻNOŚĆ BILETÓW I ZWROTY
1. Indywidualny bilet wstępu na wystawę stałą nie traci ważności przez 12 miesięcy od dnia zakupu w kasie lub przez Internet.
2. Bilet na wystawę czasową nie traci ważności przez cały dzień w godzinach otwarcia ECS.
3. Bilety indywidualne można zwracać na podstawie dowodu zakupu.
4. Bilety grupowe można zwracać do 5 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania lub wydarzenia, na podstawie dowodu zakupu. Po tym terminie ECS zwraca jedynie opłatę za bilety.
5. Zwroty wpłaconych kwot będą dokonywane:
a. w kasie ECS gotówką lub na kartę płatniczą zgodnie z formą, w jakiej płatność została wniesiona
b. na numer rachunku wskazany we wniosku o zwrot lub na numer rachunku, z którego została dokonana wpłata online.
6. ECS zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej przestrzeni budynku. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu na ekspozycję.
7. ECS zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet
§ 7 ZASADY OBECNOŚCI NA TERENIE ECS  
1. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie ECS bez opieki osoby dorosłej.
2. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni lub szafkach znajdujących się we wnęce za kasami biletowymi.
3. Dostęp do szatni i szafek możliwy jest godzinach otwarcia ECS.
4. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników ECS lub innych wyznaczonych osób.
5. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia ECS należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom lub innym wyznaczonym osobom.
6. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach: holu i ogrodzie zimowym.
7. ECS zastrzega sobie prawo archiwizacji wydarzenia oraz aktywności w przestrzeni wystawy stałej i wystaw czasowych w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego w celach promocyjnym i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych. Oznacza to, że gość ECS wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach wskazanych w zdaniu uprzednim bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
§ 8  ZAKAZY
1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie ECS zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia.
W szczególności odwiedzającym ECS zabrania się:
a.  wprowadzania na teren budynku zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących
b. wnoszenia alkoholu, palenia tytoniu i korzystania z papierosów elektronicznych, wnoszenia i zażywania środków odurzających
c. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów
d. wnoszenia i wprowadzania hulajnóg, deskorolek i rowerów, lub innych podobnych sprzętów, oraz jeżdżenia na nich
e.  spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc, o których mowa w § 7 ust. 6
f. prowadzenia działalności handlowej
g. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
2. Zabrania się wstępu do budynku osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
3. Na terenie wystawy stałej zabrania się:
a. rozmów przez telefon komórkowy
b. fotografowania z użyciem statywu
c. fotografowania z użyciem lampy błyskowej.
4. Osoby naruszające wyżej wymienione zakazy zostaną obciążone karą pieniężną w wysokości 300 złotych oraz wyproszone z terenu ECS.
§ 9 USTALENIA DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich może przebywać na terenie ECS pod warunkiem, że towarzyszy jej opiekun:
a. grupy przedszkolne i grupy ze szkół podstawowych: minimalnie 1 opiekun na 10 dzieci
b. szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: minimalnie 1 opiekun na 15 uczniów.
2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie ECS.
3. Osoba odbierająca bilety z kasy ECS zobowiązana jest do podania numeru rezerwacji i okazania potwierdzenia płatności.
§ 10 BEZPIECZEŃSTWO 
1. Teren ECS jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego oraz ochroną fizyczną.
2. 2. Firma realizująca zadania ochrony upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ECS oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie § 8
3. ECS zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren budynku nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 8.
4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, ECS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu biletów.
5. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji, wszystkie osoby przebywające na terenie ECS zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników i ochrony.
§ 11  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz w kasach.
2. Gość ECS akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia go z terenu ECS. W razie usunięcia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania regulaminu, nie przysługuje mu prawo do ponownego wejścia do ECS w danym dniu, ani zwrot należności za bilet.
4. ECS jest uprawnione do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.ecs.gda.pl oraz w kasach.