24.02.2022

UKRAINA BRONI DZIŚ NASZYCH IDEAŁÓW

[PL]

Basil Kerski, dyrektor ECS
– Myślami i sercem jesteśmy dziś przy tych obywatelach naszych wschodnich sąsiadów, którzy opowiadają się za prawami człowieka, wolnością, demokracją i pokojem. Niezależna, demokratyczna Ukraina jest fundamentem powstałego po 1991 roku europejskiego ładu pokojowego. Ukraina, która broni dziś naszych ideałów, naszej wolności, potrzebuje europejskiej solidarności. Nie ma dziś pokoju i demokracji w Europie bez naszej solidarności!

Wojska rosyjskie przekroczyły dziś granicę Ukrainy. To kolejna eskalacja trwającej od 2014 roku wojny na terenie wschodniej Ukrainy. Ta wojna była i jest reakcją na sukces rewolucji Euromajdanu, w której Ukraińcy wypowiedzieli się za państwem demokratycznym, pluralistycznym i proeuropejskim.

Sukces ukraińskich demokratów stał się inspiracją dla obywateli Europy wschodniej oraz zagrożeniem dla postsowieckich dyktatorów. Ukraińską drogą wolności poszli Białorusini i obywatele Kazachstanu. Także rosyjscy demokraci wiążą nadzieje z demokratyczną odnową Ukrainy, państwa wielu języków, wyznań i religii. Wschodnioeuropejskie demokratyczne rewolucje zostały w ostatnich miesiącach krwawo stłumione. Wojska Putina już kontrolują Białoruś i Kazachstan.
Putinowski imperializm jest zagrożeniem nie tylko dla suwerenności demokratycznej Ukrainy, ale i dla demokratycznej Europy. Historia nas uczy, że napad Putina na Ukrainę jest początkiem upadku jego władzy, tak jak Afganistan stał się początkiem końca Związku Sowieckiego.

Niepodległa Ukraina nie zniknie z mapy Europy dzięki sile swojego społeczeństwa obywatelskiego.
Niech żyje niepodległa Ukraina, niech żyje Europa wolnych obywatelek i obywateli!

ZACHĘCAMY DO LEKTURY
→ Basil Kerski, „Krąg się zamyka. Nauki z minionych rewolucji na czas nowych przełomów”:
https://forumdialogu.eu/2022/02/23/krag-sie-zamyka-nauki-z-minionych-rewolucji-na-czas-nowych-przelomow/[UKR]

Базиль Керський, директор ЄЦС
– Сьогодні ми розумом і серцем єднаємося з громадянами наших східних держав-сусідів, які виступають за права людини, свободу, демократію й мир. Незалежна, демократична Україна є основою мирного європейського порядку, встановленого після 1991 року. Україна, яка сьогодні захищає також і наші ідеали та нашу свободу, потребує європейської солідарності. Без нашої солідарності в Європі не запанують мир і демократія! 

Нині російські війська перетнули кордони України. Це чергове загострення війни, що триває на її сході з 2014 року. Ця війна була і є реакцією на успіх Революції Євромайдану, під час якої українці виступили за демократичну, плюралістичну та проєвропейську державу.

Успіхи української демократії стали джерелом натхнення для решти Східної Європи і загрозою для пострадянських диктаторів. Українським шляхом свободи пішли білоруси та громадяни Казахстану. Російські демократи також пов’язують свої надії з демократичним оновленням України як багатомовної, багаторелігійної та поліконфесійної держави. Упродовж останніх місяців спостерігаємо факти жорстокого придушення демократичних революцій у Східній Європі. Путінські війська вже контролюють Білорусь і Казахстан.
Путінський імперіалізм загрожує не лише суверенітету демократичної України, а й усій демократичній Європі. Історія вчить нас, що вторгнення Путіна в Україну є початком падіння його влади, так само, як Афганістан ознаменував початок кінця Радянського Союзу.

Завдяки силі свого громадянського суспільства, незалежна Україна не зникне з карти Європи.
Хай живе незалежна Україна, хай живе Європа вільних громадянок і громадян!