X EDYCJA KONKURSU WYDAWNICZEGO

AMBASADOR NOWEJ EUROPY


Z wielką przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie kolejnej edycji
Konkursu Wydawniczego AMBASADOR NOWEJ EUROPY.

X jubileuszowa edycja Konkursu Wydawniczego AMBASADOR NOWEJ EUROPY zostaje ogłoszona za dwa lata wydawnicze. Do udziału w konkursie dopuszczone zostają książki wydane w 2021 i 2022 roku.

To nie jedyne zmiany w organizacji i przebiegu konkursu. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nowym → REGULAMINEM KONKURSU.

Zgłoszenia publikacji może dokonać Wydawca za pośrednictwem → NOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Za jego pomocą Wydawca może zgłosić dowolną liczbę tytułów
wydanych zarówno w 2021 jak i 2022 roku.

Formularz należy przesłać jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej na adres: ambasador@ecs.gda.pl

Zgłoszeń dokonywać można w przeciągu całego roku 2022 – a dla książek wydanych w ostatnim jego kwartale przewidziany jest dodatkowy czas na zakwalifikowanie do udziału w konkursie (do 10 stycznia 2023 r.).

Wraz z formularzem Wydawca ma obowiązek przesłać egzemplarz cyfrowy zgłaszanej książki (do wyboru: format PDF, EPUB, MOBI). Plik cyfrowy może zostać opatrzony znakiem wodnym. Stanowić on będzie podstawę do oceny formalnej zgłoszonych książek.

Dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w konkursie.

Kapituła Konkursowa na bieżąco będzie dokonywać oceny formalnej zgłoszonych przez Wydawców książek w oparciu o nadesłane wraz z formularzem wersje cyfrowe publikacji. Po dokonaniu oceny formalnej Kapituła ogłaszać będzie listy książek zakwalifikowanych do udziału w konkursie. Listy te podawane będą do informacji publicznej cztery razy w roku:
  • po zakończeniu I kwartału roku, ale nie później niż do 30 kwietnia;
  • po zakończeniu II kwartału roku, ale nie później niż do 30 lipca;
  • po zakończeniu III kwartału roku, ale nie później niż do 30 października;
  • po zakończeniu IV kwartału roku, ale nie później niż do 30 stycznia 2023 roku.

W przypadku zakwalifikowania książki zgłoszonej do udziału, Organizatorzy konkursu będą kontaktować się z Wydawcą, który będzie miał obowiązek nadesłania na adres Organizatora 6 egzemplarzy książki, która została zakwalifikowana na etapie oceny formalnej. W oparciu o nadesłane książki Kapituła Konkursowa dokonywać będzie dalszej oceny - merytorycznej.

Wysyłki książek należy dokonać na adres:
Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
z dopiskiem: AMBASADOR NOWEJ EUROPY

Równolegle ze zgłaszaniem książek przez Wydawców Kapituła Konkursowa będzie typować tytuły znajdujące się w ofercie wydawniczej za rok 2021 i 2022. Kapituła będzie się kontaktować z Wydawcami wytypowanych przez siebie tytułów. W przypadku wyrażania przez Wydawcę zgody na udział wydanej przez niego publikacji w konkursie, wytypowana przez Kapitułę książka zostanie automatycznie zakwalifikowana do udziału w X edycji konkursu.

Spośród wszystkich zakwalifikowanych do udziału w konkursie książek Kapituła dokona wyboru 5 nominowanych za rok 2021 oraz pięciu nominowanych za rok 2022. Ogłoszenie finalistów nastąpi w pierwszym kwartale roku 2023.

Spośród finałowych tytułów wybrani zostaną laureaci – za rok 2021 i za 2022. Ogłoszenie laureata nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu przez Kapitułę zwycięskiej publikacji spośród książek nominowanych. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Gdańsku. O terminie, miejscu i szczegółach związanych z tym wydarzeniem Organizatorzy poinformują nie wcześniej niż w drugim kwartale roku 2023.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z zespoełem Konkursu Wydawniczego AMBASADOR NOWEJ EUROPY.

kontakt | e-mail: ambasador@ecs.gda.pl, tel.: 58 772 40 73, 506 195 829


ZAŁĄCZNIKI: